Home Kontakt Náčelníctvo Slovenského skautingu

Náčelníctvo Slovenského skautingu

Najvyšším orgánom Slovenského skautingu je snem, ktorý sa schádza každé tri roky. V období medzi snemami riadi organizáciu Náčelníctvo Slovenského skautingu (7 členov). Kontakt je nacelnictvo@skauting.sk.

Jeho poslaním je zastupovať organizáciu pred orgánmi verejnej správy a partnerskými organizáciami na Slovensku a v zahraničí. Jeho členovia vedú práce na jednotlivých prioritách – pri tvorbe programu, organizácii vzdelávania či zahraničných podujatiach, tiež sa venujú tvorbe vnútorných pravidiel a financovaniu aktivít.

Náčelníctvo je zložené z volených dobrovoľníkov a plní funkciu správnej rady organizácie.

Peter Linek
Náčelník Slovenského skautingu
peter.linek@skauting.sk

Lucia Demková
Predsedníčka
Rady pre vzdelávanie
lucia.demkova@skauting.sk

Ján Mitrík
Predseda
Programovej rady
jan.mitrik@skauting.sk

Juraj Baláž
Predseda
Rady pre rozvoj a komunikáciu
juraj.balaz@skauting.sk

Marián Lezo
Predseda Zahraničnej rady
marian.lezo@skauting.sk

Martin Raškovský
Predseda Duchovnej rady
martin.raskovsky@skauting.sk

Marek Fukas
Hospodár
marek.fukas@skauting.sk

Kontakty na ďalšie rady

Náčelníctvo ustanovuje stále a dočasné komisie pre riešenie rôznych problémov a prioritných úloh.

Zmierovacia rada
zmierovacia.rada@skauting.sk

Revízna rada
revizna.rada@skauting.sk

Hlavný kapitanát vodných skautov
vodny@skauting.sk

Kruh dospelých skautov a skautiek
kruh.dospelych@skauting.sk

Historická komisia
historicka.komisia@skauting.sk

Rovnošatová komisia
rovnosatova.komisia@skauting.sk

Najčítanejšie