Home Skauti Vzdelávanie Skautskí odborníci

Skautskí odborníci

Pri organizácií rôznych kurzov, školení či workshopov môžu pomôcť externí prednášajúci. V tabuľke nižšie sú uvedení skauti a skautky, ktorí sú ochotní vám prísť pomôcť. Neváhajte ich osloviť!

Meno a e-mailSkautské témyOdborné témy
Juraj Baláž
Vrták
balaz@murk.sk
kuchárske umenie: domáce výrobky a strava, táborová kuchyňa; legislatíva: vedenie a manažment zboru, účtovníctvo, administratíva, letné tábory; základy histórie skautingu, Skautské múzeum v Ružomberku
Martin Benko
Teoretik
martin.benko2@gmail.com
riziká súvisiace s počasím pri výpravách do prírodymeteorológia
Martin Cerovský
Cero
cerovsky.mato@gmail.com
eviro výchova; zážitková pedagogika; roverské projekty; fundraising - získavanie peňazí; PR - prezentácia skautingu navonok, komunikácia s verejnosťou, vystupovanie v médiách, ...
Daša Cingálková
Dáška
dasa.cingalkova@scouting.sk
hľadanie a riešenie problémov v zboroch (tailored support); fundraising; vzťahové problémy v zbore; tútoring zboru (skôr pre zbory ako na prednášky)
Peter Coch
Shaman
ellshamano@gmail.com
rovering; prírodné staviteľstvo
Sylvia Cochová
Mikanka
sylvie.surovcova@gmail.com
enviro vychova v oddieloch; genius loci; rovering, roverske projekty
Karol Ďurčík
Káďo
karol.durcik@scouting.sk
história skautingu; idea a piliere skautingu; skautská metóda; osobnosť vodcu; vzdelávanie v SLSK; osobné napredovanie; skautská prax; rovering, Roverská cesta; skautská symbolika, zvyky, obrady, rituály; učenie sa činnosťou1.pomoc, technická záchrana, záchrana na vode, lavínová problematika, bezpečnosť na horách, posttraumatická krízová intervencia
Richard Dvorský
Frico
frico@bizonvitazi.sk
outdoorové aktivity v skautingu; bezpečnosť; nové technológie v skautingu (napr. ako využívať smartfóny na družinovke); pomoc pre zborové weby
Alexander Filo
Lex
lexdetva@gmail.com
skautská praxhudba (hranie na hudobné nástroje); fotografia
Luděk Hochmuth
ludekhochmuth@gmail.com
survival, bezpečnostné riziká; formovanie osobnosti, prekonávanie krízových situácií a krízových životných období; osobný manažment, časový manažmentzdravotníctvo, od prvej pomoci, cez organizáciu zdravotníckeho zabezpečenia akcií až po psychológiu, psychohygienu, zdravý životný štýl a pod
Miroslava Hozová
Mimi
mimi.hozova@gmail.com
komunikácia a komunikačné zručnosti; krízové situácie; výchovný systém; základné dokumenty SLSK; piliere skautingu; vývinová psychológia; skautská praxbotanika; chémia; zdravý životný štýl
Margita Hulmanová - Petríková
Gita
gita.hulmanova@gmail.com
medzinárodná dimenzia skautingu; organizácia zážitkových a motivačných akcií ; rómsky skautingpodnikateľská etika; chudoba a rozvojová pomoc; fundraising; občianske vzdelávanie a podpora občianskej angažovanosti; anti-bias (odbúravanie predsudkov); sociálne podnikanie; program ERASMUS+, manažment medzinárodných projektov
Michal Jakubčo
Cenťo
cento21@gmail.com
história skautingu; skautská symbolika; komunikácia a komunikačná prax; práca s textom; rolové a tímové hry, teambuilding; vzdelávací systém SLSK; piliere skautingu; družinový a oddielový systémPR a média, marketingový a komunikačný mix, pomocné vedy historické, swingové tance (workshop), Kendo/Iaido (workshop)
Júlia Jánošíková
Romeo
julia.janosik@gmail.com
evironmentalna vychova a aktivity; projektový manažment, neformálne vzdelavanie, tvorba a dramaturgia voľnočasových aktivít
Peter Janota
Slížik
historicka.komisia@skauting.sk
história skautingu
Viera Jozafová
Watutka
viera.jozafova@gmail.com
patopsychológia a psychopatológia, sociálna psychológia, ontogenetická psychológia, psychológia výchovy a psychológia zážitkového učenia
Martin Kovalík
Tammy
martin.kovalik@skauting.sk
tvroba programu, zážitková pedagogika; skautská prax; vzdelávací systém SLSK; fundraising, projektový manažment; organizačná štruktúra SLSK, stanovy, OP; technika plavby na kanoe, raft, kajak, záchrana na vodeprávo, právna zodpovednosť
Ján Lauko
Tom Sawyer
jan.lauko@skauting.sk
oddielová administratíva a financie; plánovanie, realizácia a hodnotenie akcií, bezpečnosť na akcii; celoročná činnosť oddielu, kalendár akcií; organizačná štruktúra SLSK; symbolický rámec a etapové hry1.pomoc, lieky na tábore, táborový zdravotník, projektový manažment ako celok, správa financií - rozpočtovanie, vedenie evidencie, termíny, spravovanie projektového tímu
Marek Leskovjanský
Lesky
marek.leskovjansky@skauting.sk
vzdelavaci systém v SLSK; ochrana prírody, resp. lesníctvo
Marián Lezo
Mafián
marian.lezo@skauting.sk
medzinárodná dimenzia skautingu (svetové organizácie); štruktúra SLSK, stanovy a OP; vzdelávací systém; problémové detihistória, angličtina (možnosť prednášať po anglicky)
Adrián Liday
Krasoň
liday.adrian@gmail.com
financie; eko a enviro témy; projekty a projektový manažment; oddiel, Roveri; Globálne vzdelávaniematematika (algebra, analýza, poisťovníctvo, financie); manažment
Peter Linek
Bill
billecek@gmail.com
podľa dohody
Juraj Lizák
Kocúr
juraj.lizak@skauting.sk
skautský program; história skautingu; základy skautingu; pedagogika, psychológiapedagogicky ladené témy + zážitková pedagogika; strategické plánovanie, projektový manažment
Michal Milla
Myšiak
michal.milla@gmail.com
projektový manažment; public relations organizácie/zboru/oddielu a prezentačné zručnosti; stratégia tímov, teambuilding - budovanie tímu; leadership, osobnosť vodcu; time manažment; rozvojové programy pre oblasti; rozvoj a tréning životných zručností
Ján Mitrík
Gekon
jan.mitrik@gmail.com
tvorba programu; zážitková pedagogika; práca s oddielovou radou; práca s cieľmi; výchovný systém SLSK; vodca - muž a otec oddielu; osobnosť radcu, lídra a vodcu; dobrodružstvo v skautingu1. pomoc, zdravie a medicína
Katarína Mitríková
7apol
kata.7apol@gmail.com
duchovný rozmer skautingu; PR v skautingu a komunikácia; medzinárodný rozmer skautingu - svetové organizácie; skautské centrá/možnosti doborvoľníctva/Goose Scout Network; družinový systém; Scout of the World AwardPublic Relation a marketing, interkultúrna komunikácia v cestovonom ruchu (aplikovateľné na skautské centrá), prevázdka/manažment skautských centier
Terézia Molnárová
Ihlička
vanim.isilme@gmail.com
Jaroslav Foglar - Jestřáb a jeho tvroba; tvorba programu pre skautský a roverský vek; Rovering ako hľadanie ciest; osobnosť vodcu; umenie ako programový prvok; kreatívne myslenie a prístup k životuumenie (výtvarné, architektonické, kultúra, ...) od praveku po 19.st; teória a metodika animačných činností
Peter Murár
Muro
peter.murar@gmail.com
duchovný rozvojPR a komunikácia, propagácia; marketing, digitálny marketing, tvorba a produkcia online projektov;písanie pre web a printové médiá (časopisy, letáky, atď.); osobná produktivita a moderný time management (Pomodoro, Zen To Done, Getting Things Done)
Ondrej Odokienko
Trysko
tryskomys@gmail.com
práca s výchovnými cieľmi a metodikou skautskej výchovy; technika plavby na kanoe; organizačná štruktúra SLSKkreatívna práca s textom; ideologická práca s mládežou; motivácia cez vizuálne, audiálne a pohybové vnemy
Miriama Olosová
Many
miriamaolosova@gmail.com
témy spojené s vĺčatami a včielkami; základné skautské témy (skautský zákon, metóda, organizačná štruktúra a pod.); skautská prax; duchovné aktivity bez preferencie konkrétneho náboženstvapredškolská a elementárna pedagogika
Ľubomír Ondrušek
Vševed
ondrusek@skauting.sk
rétorika (ako pútavo prednášať)právo, právna zodpovednosť
Patrik Pauko
Tryskáč
pauko@people-elements.eu
stratégie; líderstvo; projektový management; soft skills; práca s vlastnou energiou, motivácia
Marek Pleško
Marcus
marekplesko@gmail.com
základy psychológie detí - spoznávanie detí, vývojová psychológia, motivovanie, odmeny a tresty, šikana + deti so špeciálnymi potrebam; špecializovaná zdravoveda so zameraním na detský vek (choroby a zranenia typické pre detský vek a ako sa im vyhnúť); nástupníctvozdravoveda, Prvá pomoc, detská onkológia (nielen z medicínskeho hľadiska, ale aj formou besedy), očkovanie
Ján Pokorný
Johany
johany104@gmail.com
skautský tábor; podstata skautingu; vnútorná komunikácia v organizáciielektrotechnik
Peter Sopko
Bocian
bocianza@gmail.com
vlčiacky vek: vývinová psychológia, tvorba programu, organizácia oddielu, budovanie a udržanie tímu vedúcich, organizácia aktivít a komplexný programu oddielu; výchovná ponuka SLSK; motivácia ako hybná sila skautingu, programové cykly ako efektívny nástroj organizovania, realizácie a hodnotenia programu/činnosti oddieluŽivotné prostredie, ekológia: Zákon o ochrane prírody, Zákon o lesoch; využitie potencíalu krajiny na aktivity
Lucia Šálková
Ratrak lucia.salkova@gmail.com
rozvoj členov; tvorba programu; motiváciatvorba grafiky; IT - programovanie, tvorba webu; maľba na textil, sieťotlač
Jana Šmýkalová - Jánošíková
Jane
jana.smykalova@gmail.com
témy radcovského kurzu, štruktúra organizácie, projektový manažment, neformálne vzdelávanie,...tvorba zážitkových podujatí; tímová spolupráca; motivácia; formy podpory dobrovoľníka; využitie médií v práci s mládežou; spätná väzba
Pavol Šveda
Pitt
sveda@skauting.sk
symbolický rámec a etapové hry; vedenie oddielu, vedenie zboru; programový rámec - stupne pre skautský vek; táborový program; manažment ľudských zdrojov v zbore, výchova, príprava a výber radcov; strategické plánovanie; práca s rovermi
Adela Tkáčová
Delissa
adela.tkacova1@gmail.com
tvorba programu, tvorba družinovky, netradičné družinovky, družinový systém, tvorba hier, charakteristika vekových kategórií, tím, práca v tímemikrobiológia
Hanka Tóthová
Ariel
sedmikraska18@gmail.com
témy na úrovni radcovského kurzu; organizácia táborov; duchovno v skautingu história
Miroslav Vanek
Špendlík
vanek.miroslav@gmail.com
rovering; práca s kožou; survivalochrana životného prostredia a environmentálne inžinierstvo
Peter Vaško
Tapin
peter.vasko@skauting.sk
manažment zboru; strategické plánovanie zboru/oblasti; priprava rozpočtu
Samuel Zubo
samuel.zubo@gmail.com
leadership

Ak máte záujem stať sa tiež skautskými odborníkmi a pridať sa do databázy, kontaktujte nás na vzdelavanie@skauting.sk.

Najčítanejšie