Home Skauti Vzdelávanie Systém vzdelávania

Systém vzdelávania

V Slovenskom skautingu majú členovia možnosť získať 4 hodnosti: radca, líder, vodca a inštruktor, ktoré sa udeľujú po zložení príslušných skúšok.

Skúšok sa môže záujemca zúčastniť buď po absolvovaní príslušného kurzu alebo po splnení viacerých podmienok. Viac o týchto možnostiach je možné dočítať sa v Organizačnom poriadku SLSK, kapitola 8: Vzdelávací systém alebo v príručke Vzdelávanie v Slovenskom skautingu.

Nositeľa hodnosti možno rozpoznať podľa insígnií, ktoré nosí na rovnošate:

  • Radca: nosí radcovskú nášivku (smrek) na cípe šatky svojej vekovej kategórie,
  • Líder: nosí líderskú nášivku (ohník) na cípe fialovej líderskej šatky,
  • Vodca: nosí vodcovskú nášivku (típí) na cípe šedej vodcovskej šatky,
  • Inštruktor: nosí gilwellskú šatku, gilwellské drievka (wood badge) a gilwellský kožený turban (woggle).

Radca

Radca má kompetencie na vedenie družiny, dokáže jej pripravovať program a viesť členov podľa skautských zásad.

Hodnosť radca získa absolvent po radcovských skúškach. Môže sa ich zúčastniť po absolvovaní radcovského kurzu alebo po splnení príslušných podmienok.

Líder

Líder dokáže tímovo spolupracovať, primerane komunikovať, motivovať svojich členov. Dokáže aktívne fungovať v tíme oddielovej rady a pomáhať v oddiele či zbore.

Hodnosť líder získa absolvent po líderských skúškach. Môže sa ich zúčastniť po absolvovaní líderskej rangerskej školy alebo po splnení príslušných podmienok.

Vodca

Vodca dokáže viesť skautský oddiel alebo zbor. Rozumie potrebám svojich členov a zvládne vymyslieť i dlhodobý program.

Hodnosť vodca získa absolvent po vodcovských skúškach. Môže sa ich zúčastniť po absolvovaní vodcovskej lesnej školy alebo po splnení podmienok na priamu účasť.

Inštruktor

Inštruktor zvládne viesť vzdelávacie podujatie, vie usporiadať kurz. Inštruktori by mali v Slovenskom skautingu zastávať oblastné a národné funkcie.

Hodnosť inštruktor získa absolvent po inštruktorských skúškach. Môže sa ich zúčastniť po absolvovaní Gilwellskej inštruktorskej lesnej školy alebo po splnení podmienok na priamu účasť.

Voľné vzdelávacie moduly

Okrem hlavných vzdelávacích úrovní sa môžu dobrovoľníci dovzdelávať na najrôznejších voľných moduloch, ktoré si vyberajú podľa vlastného záujmu a potreby. Príklady voľných vzdelávacích modulov: kurz skautskej praxe, kurz tvorby duchovných aktivít, kurz tvorby etapových hier, kurzy prvej pomoci, kurz varenia na tábore, zahraničné kurzy, skautské účtovníctvo a iné.

Každý dobrovoľník by sa mal zúčastniť aspoň čas od času nejakého kurzu ako súčasť osobného napredovania a sebamotivácie na ďalšiu činnosť.

Najčítanejšie