Registrácia

Registrácia členov prebieha každý rok elektronicky prostredníctvom informačného systému Slovenského skautingu, Tee-pee. Termín registrácie je 31.1. aktuálneho roka.
Registrácia sa považuje za kompletnú v čase, keď sú originály hárkov doručené na Ústredie a platby sú pripísané na účet Ústredia.

Prihláška na skauting

Prihláška je dôležitým dokumentom, ktorý by mal mať zborový, prípadne oddielový vodca archivovaný od každého člena skôr, ako prebehne registrácia.

Prihláška je zároveň súhlasom rodiča na to, aby sa dieťa zúčastňovalo skautských aktivít. Obsahuje tiež údaje potrebné pri registrácií, prípadne komunikácií s rodičmi.

Prihláška na skauting na stiahnutie:
Príloha: Prihláška na skauting

Predpis o rovnošate download file december 2018

Registrácia cez Tee-pee

Registrácia prostredníctvom Tee-pee prebieha v nasledujúcich krokoch:

 • Člen zboru, zodpovedný za registráciu, sa prihlási do Tee-pee. Ak nemá prístup, je potrebné kontaktovať Ústredie (ustredie@skauting.sk).
 • Systém obsahuje údaje o členoch z predchádzajúceho roka. Členom, ktorí sa budú registrovať aj v aktuálnom roku je potrebné skontrolovať údaje (meno, adresa, dátum narodenia). Nových členov treba do systému doplniť.
 • Všetkých členov, ktorí sa registrujú v aktuálnom roku je potrebné označiť pre registráciu a odoslať prostredníctvom systému. Z odoslanej registrácie je možné vygenerovať registračný hárok oddielu, ktorý podpíšu všetci členovia, ako aj osoby zodpovedné za správnosť údajov (oddielový, resp. zborový vodca), modrým perom.
 • Do registračného formulára je možné dopísať v krajnom prípade mená ručne (alebo mená vyčiarknuť), následne je však nutné urobiť tieto zmeny i v systéme, aby papierová registrácia sedela s registráciou v systéme.
 • Po vytvorení hárkov pre všetky oddiely a nastavení zborových funkcií treba vygenerovať v sekcií registrácie registračný hárok zboru a dať ho podpísať všetkým vodcom oddielov.
 • Originály podpísaných hárkov (oddielu i zboru) sa zasielajú na adresu Ústredia do 31.1. aktuálneho roka (za riadnu registráciu sa považujú odoslané hárky s poštovou pečiatkou najneskôr 31.1.).

Video-návody na registráciu v Tee-pee nájdete na tomto linku.

Registrácia mimo Tee-pee

Pre veľmi špecifické prípady oddielov a zborov je možnosť (po dohode s Ústredím) zaregistrovať členov ručne (mimo systému Tee-pee). V tomto prípade musia zamestnanci Ústredia dodatočne ľudí do systému doplniť, preto je táto možnosť otvorená iba po jasne odkomunikovanom odôvodnení.

V takomto prípade prebieha registrácia v nasledujúcich krokoch:

 • Po stiahnutí prázdneho registračného hárku oddielu (pod textom) je potrebné vypísať všetky údaje členov a dať ho všetkým podpísať modrým perom. Nie je dovolené používať opakovacie znamienka a tiež skratky miest, napr. ZA – Žilina.
 • Stiahnuť si registračný hárok zboru (pod textom) a dať ho podpísať všetkým vodcom.
 • Originály podpísaných hárkov (oddielu i zboru) sa zasielajú na adresu Ústredia do 31.1. aktuálneho roka (za riadnu registráciu sa považujú odoslané hárky s poštovou pečiatkou najneskôr 31.1.).

Príloha: Registračný hárok oddielu
Príloha: Registračný hárok zboru

Členské poplatky

Registračný poplatok za osobu je 12 €.

Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený: 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii. K registrácií je potrebné priložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad (čestné prehlásenie).

Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) majú nárok na zvýhodnenú výšku členského. Poplatok bude v tomto prípade vypočítaný: prvé dieťa – 12 €; druhé dieťa – 12 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 € (Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 12+12+1 = 25 €, alebo rodina s 5 deťmi = 12+12+1+1+1 = 27 €).

V členskom poplatku je zahrnuté:

 • základné úrazové poistenie
 • 4 krát ročne časopis
 • zľavy k skautskému preukazu (Skautské preukazy a členské známky sú odosielané do zborov spolu s registráciou.)
 • zľavy na ubytovanie v medzinárodných skautských centrách.

Platba členských poplatkov

Finančnú platbu za registráciu je potrebné zaslať do 31.1. aktuálneho roka na:
Číslo účtu: 2660080180/1100
IBAN: SK98 1100 0000 0026 6008 0180
SWIFT/BIC: TATRSKBX
Variabilný symbol: 664
Konštantný symbol: 0558
Účel platby: číslo zboru, registrácia + rok (napr. 68. zbor, registrácia 2018)

Takisto je možné zaplatiť registráciu osobne na Ústredí.

Doregistrácia

Počas celého roka ostáva možnosť doregistrovať nových členov za rovnakých podmienok, ako počas základnej registrácie. Výška poplatku ostáva rovnaká celý rok a platí do konca kalendárneho roka. Doregistrovaný člen má nárok na všetky oprávnenia plynúce z jeho členstva.

Ďalšie informácie súvisiace s registráciou

 • Organizátori lesných škôl, kurzov, akcií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni sú povinní overiť si registráciu záujemcu o kurz/VLŠ/akciu v systéme Tee-pee alebo na Ústredí.
 • Neregistrovaný člen sa nemôže zúčastňovať na súťažiach vyhlásených SLSK (napr. v časopisoch, Družina roka a iné).
 • Zbor nemôže organizovať akciu ak v čase priebehu akcie nie je zaregistrovaný.
 • Inštruktori organizujúci LŠ, kurz, akciu musia byť v čase akcie zaregistrovaní.
 • Zbor, ktorý nie je registrovaný, nemá nárok na dotáciu z MŠ SR.

V prípade, že máte nejaké otázky, neváhajte kontaktovať Ústredie (ustredie@skauting.sk).

Najčítanejšie